top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว > คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อของอุปโภคบริโภคเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค

คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์

                    ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อการเยียวยาเร่งด่วนให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบวิกฤต Covid-19 ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เนื่องจาก Lock Down และประสบปัญหาการเงิน ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็นเร่งด่วน ครอบครัวขาดรายได้อย่างหนัก จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อให้นักศึกษามารับที่คณะศึกษาศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ เป็นผู้คัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาคณาจารย์ฯ อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล, ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และ อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์   เป็นอย่างสูงที่มาช่วยเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ยังโอนเงินเพื่อสบทบทุนการศึกษา 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5,000 บาทอีกด้วย

bottom of page