ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว > คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อของอุปโภคบริโภคเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค

คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์

                    ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อการเยียวยาเร่งด่วนให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบวิกฤต Covid-19 ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เนื่องจาก Lock Down และประสบปัญหาการเงิน ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็นเร่งด่วน ครอบครัวขาดรายได้อย่างหนัก จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อให้นักศึกษามารับที่คณะศึกษาศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ เป็นผู้คัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาคณาจารย์ฯ อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล, ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และ อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์   เป็นอย่างสูงที่มาช่วยเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ยังโอนเงินเพื่อสบทบทุนการศึกษา 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5,000 บาทอีกด้วย