top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว > งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ

งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ
งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ
งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ
งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ

งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสบวิกฤต Covid-19

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้มอบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

bottom of page