top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว > มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุ่มเงิน 130 ล้าน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุ่มเงิน 130 ล้าน

MicrosoftTeams-image (4).png

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุ่ม 130 ล้าน

ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสู้ COVID-19
.


              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา โดยการจัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือ 130 ล้าน

              มหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมสนันสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จัดหาซิมอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษาฟรี อีกทั้งยังมีการลดค่าหอพักและยังได้ช่วยเหลือโดยการจ้างงานนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ยังไม่มีงานทำเพื่อเป็นรายได้เสริมในระหว่างนี้ 

              ในส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากตารางสอนของแต่ละคณะวิชา

              ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มในภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์
และเป็นการช่วยลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

#SilpakornUniversity #มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา #ห่างไกลไม่ห่างกันศิลปากรร่วมใจสู้ภัยโควิด

bottom of page