top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว >โครงการศิลปากรร่วมใจต้านภัย Covid-19 วันที่ 14 เมษายน 2563

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"
โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"
โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

 

                     โดยจัดทำและส่งมอบหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินกันน้ำแบบซักได้ พร้อมขวดใสใส่แอลกอฮอล์เจลแบบพกพา ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตอนออกหน่วย อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษ กองงานวิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งมอบเมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 1๐.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกท่าน

bottom of page