top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว >โครงการศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย Covid-19

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19"

ซึ่งดำเนินการสร้างกลุ่มจิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้ามัสลินแบบซักได้ป้องกันสารคัดหลั่ง รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทน ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการฯ ได้เป็นผู้แทนนำส่งมอบหน้ากากผ้าดังกล่าวจำนวน 100 ชิ้น ให้กับ ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมทบนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตา
.
สำหรับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังจากได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษาไป 2 ครั้ง และกลุ่มนักศึกษาผู้ได้รับการช่วยเหลือได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนสังคม โดยรวมกลุ่มกันเป็นจิตอาสาเพื่อทำแอลกอฮอล์เจลแบบหลอดขนาดพกพาซึ่งผลิตโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการปลูกฝังค่านิยมของการเป็นผู้ให้ภายหลังได้รับโอกาสดี ๆ จัดทำทั้งหมดจำนวน 100 หลอด สมทบกับข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัมต่อถุง จำนวน 15 ถุง จัดซื้อโดยบุคลากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ "บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วยคนตาบอด" ซึ่งมีการส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้กับทางสมาคมฯ เมื่อวันพฤหัสดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัย COVID-19 สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สามเสนใน กรุงเทพ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนชาวศิลปากรส่งมอบสิ่งของดังกล่าว
.
สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นถึงสิ่งที่ผู้พิการทางสายตาได้รับผลกระทบตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ด้วยเพราะอาชีพหลักของกลุ่มผู้พิการทางสายตา 2 อาชีพ คือ อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการประกาศเลื่อนการออกรางวัล และหัตถรักษา สปา นวดแผนไทย ถูกประกาศให้ปิดกิจการชั่วคราวทั่วประเทศ จึงทำให้เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบหนัก ขาดรายได้หลักในการครองชีพ การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระและร่วมเป็นกำลังใจให้คนไทยมีกำลังใจสู้โควิดไปด้วยกัน
.
ภาพผู้พิการทางสายตาจากเพจ
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

bottom of page