top of page

ประชาสัมพันธ์ > การศึกษา > มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

               จากสถานการณ์การระบาด Covid-19 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่างๆที่นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับ และมีความมุ่งหวังในการช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 ดังต่อไปนี้

               

               1. ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อห้องเรียน และพื้นที่ส่วนกลาง 
               2. เปิดช่องทางแจ้งข่าวสารและแจ้งข้อร้องเรียนให้กับนักศึกษาผ่านทาง Google Form
               3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
               4. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพภายในวิทยาเขต ให้มีความพร้อมสูงสุด เมื่อกลับสู่สภาวะปกติ

               

               นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท แก่นักศึกษาทุกคนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562 และ        

ทุนการศึกษาจำนวน 25% สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครอง และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ต่างๆที่จำเป็น

  

bottom of page